Ärilaenu saavad taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud.

Ärilaenu lepingu sõlmimiseks tuleb täita laenutaotlus: www.arilaen24.ee kodulehel või Küsi pakkumist aadressilt info@arilaen24.ee

Soovime teada kas omafinantseering tuleneb ettevõtte omanikelt või võõrkapitali kaasamisest, sest see näitab ettevõtte lisakapitali kaasamise võimekust.

Tulenevalt seadusandlusest on finantsasutustel kohustus täita hoolsusmeetmeid, mille hulka kuulub ka „Tunne oma klienti“ nõuete täitmine (https://pangaliit.ee/rahapesu-tokestamine). Üheks alusmaterjaliks on kliendi pangakonto väljavõte, mis annab ülevaate kliendi igapäevasest majandustegevusest.

Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Ärilaen24 OÜ ärilaenu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta viimase täiskvartali finantsaruanded.

Seadusest tulenevalt on meil kohustus ärilaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks oleme kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsus ja läbipaistvus.

Ärilaen24 OÜ juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Ärilaen24 OÜ käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.

Ärilaenu taotlemise üks põhieesmärk on ettevõttele täiendavate väärtuste loomine (näiteks uued masinad, seadmed või kaubavaliku laiendamine vms). Lähtuvalt seadustest tulenevatest kohustustest soovib Ärilaen24 OÜ teada, millist täiendavat väärtust loob taotletav ärilaen ettevõttele.

Laenuandjad peavad koguma tegeliku kasusaaja kohta infot nii rahapesu tõkestamise kui ka maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Ärilaenu taotlemiseks tuleb esitada ettevõtte esindaja poolt kinnitatud laenutaotlus, ettevõtte finantsaruanded (viimase lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne) ning „Juriidilise isiku ankeet“. Ettevõtte majandustegevuse täieliku ülevaate saamiseks esita ka ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta. Kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis peab käendaja allkirjastama lisaks „Käendaja ankeedi“ ning lisama selle juurde käendaja pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta. Ärilaen24 OÜ võib laenuotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.

Ärilaenu tagatis on eelkõige ettevõtte juhatuse liikme või lisakäendus, ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii, hüpoteek ettevõttele või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluv kinnisasi.

Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Ärilaen24 OÜ -d informeerida sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös meiega, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.

Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja on isik, kes vastutab laenu võtja poolt võetud laenu eest. Kui laenu võtja jätab tagasimaksed tegemata, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla ise tasuma. Mitme käendaja puhul vastutavad kõik käendajad ühiselt. Käendajaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis alalist elamisluba omav inimene, kellel peab olema kindel sissetulek ja ei tohi olla võlgnevusi.