Mis on käendus? Kes on käendaja?

Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja on isik, kes vastutab laenu võtja poolt võetud laenu eest. Kui laenu võtja jätab tagasimaksed tegemata, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla ise tasuma. Mitme käendaja puhul vastutavad kõik käendajad ühiselt. Käendajaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis alalist elamisluba...

Mis juhtub kui ettevõttel tekivad ärilaenu tagasimaksmisel makseraskused?

Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Ärilaen24 OÜ -d informeerida sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös meiega, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.

Miks on vaja täita ärilaenu taotlemisel „käendaja ankeet“?

Ärilaen24 OÜ juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Ärilaen24 OÜ käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.

Miks on vaja täita ärilaenu taotlemisel „juriidilise isiku ankeet“?

Seadusest tulenevalt on meil kohustus ärilaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks oleme kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsus ja läbipaistvus.

Milliseid tagatisi Ärilaen24 OÜ aktsepteerib?

Ärilaenu tagatis on eelkõige ettevõtte juhatuse liikme või lisakäendus, ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii, hüpoteek ettevõttele või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluv kinnisasi.

Miks ei piisa ärilaenu taotlemisel täisaasta finantsaruannetest?

Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Ärilaen24 OÜ ärilaenu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta viimase täiskvartali finantsaruanded.