Kehtiv alates 07.05.2021

ÜLDSÄTTED
Vastutav töötleja ja tema kontaktid
Ärilaen24 OÜ
Registrikood 16094256
Vabaduse pst. 174b Tallinn 10917

tel. 53 332 449
info@arilaen24.ee
tegevusluba FFA000419
www.arilaen24.ee

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (Edaspidi: Tingimused) määravad, milliseid isikuandmeid ja millistel alustel Ärilaen24 töötleb ning millised on kasutaja (Edaspidi: kasutaja või klient) õigused oma andmetega seoses.

Ärilaen24.ee veebilehte kasutades või kontaktivormi kaudu päringut esitades kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud ning andmed, mida edastatakse on tõesed.

Ärilaen24 jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda. Käesolevaid Privaatsustingimusi muudeti viimati 07.05.2021.

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖDELDAKSE NING NENDE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmed, mida Ärilaen24 töötleb, on kasutaja füüsilisest isikust esindajaga seonduvad ja tema isikut tuvastada võimaldavad andmed. Täpsemat informatsiooni leiab siit: https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed

Samuti töödeldakse valikut füüsilise isiku poolt esindatava juriidilise isikuga seotud andmeid.

Isikuandmeid töödeldakse erinevatel õiguslikel alustel, sõltuvalt sellest, mis on kliendisuhte hetkeolukord ning andmete töötlemise eesmärk.

Teenuse osutamisel töötleb Ärilaen24 osa või kogu valimit allolevatest andmetest. Töötlemise õiguslikud alused on allolevas nimekirjas välja toodud, kuid tegemist ei ole ammendava nimekirjaga kõigist töötlemise eesmärkidest, sest kliendisuhte käigus võib tulla ette asjaolusid, millest tulenevalt on vaja andmeid töödelda ka muudel seadusest tulenevatel eesmärkidel.

 1. Isikuandmed: nimi, isikukood, sugu, sünniaeg, kodakondsus, päritoluriik, esindusõigus. Andmeid kasutatakse isiku identimiseks, isikuga lepingu sõlmimiseks vajalike eeltegevuste teostamiseks, lepingu sõlmimiseks ja/või selle täitmiseks. Andmeid kasutatakse ka õigustatud huvi alusel, muu hulgas ärijuhtimiseks ja tootearenduseks, klienditeeninduseks ning selle kvaliteedi tagamiseks ja turunduslike pakkumiste edastamiseks.
 2. Kontaktandmed: telefoninumber ja e-postiaadress, elukoht/asukoht. Andmeid kasutatakse kliendile teabe ja finantsteenuse pakkumise edastamiseks.
 3. Dokumendi andmed: dokumendi liik, väljastamise aeg ja kehtivus, dokumendi number, väljastaja, pilt, isiku sugu. Andmeid kasutatakse teenuse osutamiseks ja lepingute täitmiseks.
 4. Juriidilise isikuga seotud andmed: tegevusala, tegevusaeg, käibe ja kasumi andmed, andmed juriidilise isiku majandusliku olukorra kohta (maksuvõla olemasolu ja suurus, kohustuste olemasolu ja suurus, finantskäitumine, pankrotimenetluste olemasolu, omandiõigused), andmed juriidilise isiku omanike ja/või juhatuse liikmete kohta (isikustamist võimaldavad andmed, mis on kirjeldatud punktides a-c). Andmeid kasutatakse õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, muu hulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine, krediidiasutuse raporteerimise ja riskijuhtimise nõuete järgimine, andmete säilitamiskohustuse täitmine. Lisaks kasutatakse andmeid isikuga lepingu sõlmimiseks vajalike eeltegevuste teostamiseks, pakkumise edastamiseks ja lepingu sõlmimiseks.
 5. Juriidilise isiku panga andmed: IBAN, panga nimi. Andmeid töödeldakse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
 6. Juriidilise isiku ja/või selle omanike finantsandmed, muuhulgas pangakonto väljavõtted, rahaliste vahendite päritolu. Kliendi finantsandmeid kasutatakse eesmärgiga hinnata kliendi maksevõimet ja eesmärgiga pakkuda talle sobivaid finantsteenuseid.
 7. Andmed riikliku tausta, sanktsioonide ja juriidiliste isikute seoste kohta. Andmeid kasutatakse õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, muu hulgas „tunne oma klienti“ põhimõtte järgimiseks.
 8. Infoühiskonna teenuste ja rakenduste kasutamisega seotud andmed: IP-aadress, rakenduste eelistused, turunduslikud eelistused, kõnesalvestised, veebilehe kasutuskeele eelistused ja muud võrguidentifikaatorid. Andmeid kasutatakse õigustatud huvi alusel, muu hulgas ärijuhtimiseks ja tootearenduseks, klienditeeninduseks ning selle kvaliteedi tagamiseks ja turunduslike pakkumiste edastamiseks.

Ärilaen24 isikuandmete töötlemise eesmärgiks on tagada veebilehe kasutusmugavus ning kliendiga teenuse osutamiseks lepingulisse suhtesse astumine ja selle lepingu täitmine.

Andmeid töödeldakse ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning raamatupidamiskohustuse tagamiseks.

Isikuandmete kaitse on Ärilaen24 jaoks äärmiselt oluline. Oma tegevuses juhindume kehtivatest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi regulatsioonidest ja seadustest ning Ärilaen24 teeb kõik endast oleneva, et kliendi andmed oleks alati kasutatud ja säilitatud turvaliselt.

ANDMETE ALLIKAD
Ärilaen24 töötleb andmeid eelkõige, kuid mitte ainult, järgmistest allikatest:

 1. Isikuandmed, nii juriidilise isiku, kui selle füüsilisest isikust omanike ja/või esindajate omi – allikaks isiku taotlus veebilehel või klienditoe kaudu ning lepingu sõlmimiseks vajalikud täiendavad andmed;
 2. Andmed riiklikest ja muudest avalikest registritest, sh krediidivõimekuse hindamiseks;
 3. Muud avalikult kättesaadavad andmed (sh internetis, meedias jms allikates).

ANDMETE ESITAMISE KOHUSTUSLIKKUS
Ärilaen24 veebilehe ja selle päringuvormi/taotlusvormi kasutamine ja laenutoote taotlemise protsessi läbimine on vabatahtlik. Kuid teenuste kasutamiseks on andmete esitamine vajalik. Ärilaen24 ei ole võimeline teenust osutama, kui andmeid ei esitata.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 1. Õigus tutvuda oma andmetega. Kliendil on võimalik igal ajahetkel tutvuda Ärilaen24 kasutuses olevate isikuandmetega, esitades selleks vastavasisulise päringu klienditoele e-posti teel, aadressil: info@arilaen24.ee
 2. Õigus nõuda andmete parandamist. Kui Ärilaen24 kasutuses olevad andmed on ebakorrektsed, aegunud või muutunud, on kliendil õigus ja/või kohustus taotleda andmete parandamist, esitades selleks vastavasisulise taotluse e-posti teel.
 3. Õigus andmete kustutamisele. Isikuandmete kustutamist on võimalik taotleda siis, kui puuduvad andmete kustutamist välistavad asjaolud (muu hulgas, aga mitte ainult: kehtiv lepinguline suhe, seadusest tulenevad kohustused, Ärilaen24 huvide kaitsmiseks õigusvaidluste ning võla- ja kahjunõuete korral). Juhul kui Ärilaen24 keeldub andmete kustutamisest, teavitab ta andmesubjekti kustutamisest keeldumise põhjustest kirjalikult.
 4. Õigus andmete ülekandmisele. Kliendil on õigus küsida oma esitatud isikuandmeid ülekandmiseks struktureeritud, masinloetavas vormis, esitades sellekohase päringu klienditoele e-posti teel. Ärilaen24 edastab päritud andmed pöördumisest ühe kuu jooksul või teavitab klienti päringu lahendamisaja pikenemisest eraldi e-kirja teel.
 5. Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Õigustatud huvi alusel töödeldavate andmete osas on subjektil õigus esitada vastuväide. Sellisel juhul jätkab Ärilaen24 andmete töötlemist vaid juhul, kui õigustatud huvi kaalub üle andmesubjekti huvid ja õigused. Nõusoleku alusel teostatava andmetöötluse suhtes esitatud vastuväite puhul lõpetatab Ärilaen24 andmetöötluse. Turunduslikul eesmärgil teostatava andmetöötluse suhtes esitatud vastuväite puhul lõpetab Ärilaen24 andmetöötluse.
 6. Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui Ärilaen24 on saanud andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete kindlal eesmärgil töötlemiseks, saab subjekt nõusoleku igal ajahetkel tagasi võtta. Nõusoleku saab tagasi võtta juhul, kui puuduvad asjaolud, mis vajavad andmete jätkuvat kasutamist (muu hulgas, aga mitte ainult: kehtiv lepinguline suhe, seadusest tulenevad kohustused, Ärilaen24 huvide kaitsmiseks õigusvaidluste ning võla- ja kahjunõuete korral).

Vaidluste lahendamine:
Klient võib igal ajahetkel küsida lisainfot endaga seotud andmete töötlemise või kogutud andmete kohta. Selleks palume esitada vastavasisuline päring klienditoe e-postiaadressile info@arilaen24.ee. Kui kliendi hinnangul on tema õigusi rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
Juurdepääs isikuandmetele on Ärilaen24 töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et vormistada pakkumisi/lepinguid, lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi, osutada klienditoe teenust ning teostada ettevõttesisest aruandlust.

Ärilaen24 võib kliendi andmeid edastada kolmandatele isikutele allpool välja toodud juhtudel:

 1. Teenuse osutamiseks ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (näiteks käendajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, side-, IT- ja postiteenuse osutajad);
 2. Avalike registrite pidajatele, näiteks Creditinfo portaalile vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks ning selleks, et kolmandatel isikutel oleks võimalik kliendi maksekäitumist hinnata, juhul, kui klient on rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi.
 3. Raamatupidajale või audiitorile, kui vastavat teenust osutab väline teenusepakkuja. Õigusabi osutajatele, kui kliendisuhte käigus tekib õiguslikke küsimusi.
 4. Kolmandatele isikutele, kes majandustegevusena tegelevad võlanõuete sissenõudmisega.
 5. Muudele isikutele, ametitele ja organisatsioonidele, kui see on vajalik Ärilaen24 lepingulisest suhtest tulenevate ülesannete ja funktsioonide täitmiseks (näiteks notar, kohtutäitur).
 6. Isikutele, kellele on Ärilaen24 poolt kohustus edastada isikuandmeid seadusest tulenevalt.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 1. Ärilaen24 ei töötle kliendi andmeid kauem, kui see on vajalik andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks ja enda õiguste kaitseks.
 2. Ärilaen24 säilitab kasutaja päringutega seotud andmeid üldjuhul kuni 3 aastat ning sõlmitud lepingutega seotud andmeid kuni kliendisuhtega seotud võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni.
 3. Raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse kuni 7 aastat peale lepingulise suhte lõppemist ja kõikide nõuete täitmist.
 4. Kliendiandmed, mis on kogutud nõusoleku alusel, säilitatakse kuni kliendipoolse taotluseni andmete kasutamine lõpetada ning andmed kustutada.

TURVALISUS
Isikuandmeid hoitakse Radicenter OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali, SSL protokolli abil.

Ärilaen24 rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt IT- ja sideteenuse pakkujad, andmemajutus) toimub volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.